background

February 2022

DATEBULLIONBUY/ SELLENTRYTARGETLOT'SRESULTSPROFIT
01/02/2022GOLDBUY48020482205Target100,000
01/02/2022SILVERBUY61460619605Target75,000
02/02/2022GOLDBUY47900481005Target100,000
02/02/2022SILVERBUY61675611755Target75,000
03/02/2022GOLDSELL47920477205Target100,000
03/02/2022SILVERSELL61120606205Target75,000
04/02/2022GOLDSELL47980477805Target100,000
04/02/2022SILVERSELL61030605305Target75,000
07/02/2022GOLDBUY48070482445Target87,000
07/02/2022SILVERBUY61550620505Target75,000
08/02/2022GOLDBUY48200484005Target100,000
08/02/2022SILVERBUY 61900624005Target75,000
09/02/2022GOLDSELL48280484805Stoploss100,000
09/02/2022SILVERBUY61550620505Target75,000
10/02/2022GOLDBUY48745489455Target100,000
10/02/2022SILVERBUY63200635005Target45,000
11/02/2022GOLDBUY48850490305Target90,000
11/02/2022SILVERSELL62500630005Stoploss75,000
14/02/2022GOLDBUY49520497205Target100,000
14/02/2022SILVERBUY63800643005Target75,000
15/02/2022GOLDSELL49480492805Target100,000
15/02/2022SILVERSELL62965624655Target75,000
16/02/2022GOLDBUY49500496605Target80,000
16/02/2022SILVERBUY63030635305Target75,000
17/02/2022GOLDBUY50200500005Stoploss100,000
17/02/2022SILVERBUY63300638005Target75,000
18/02/2022GOLDSELL50180499805Target100,000
18/02/2022SILVERBUY63950634005Stoploss75,000
21/02/2022GOLD BUY49850500505Target100,000
22/02/2022GOLD SELL 50250500805Target85,000
22/02/2022SILVER SELL 64450649505Stoploss75,000
23/02/2022GOLD SELL 50100503005Target100,000
23/02/2022SILVER BUY63860643605Target75,000
24/02/2022GOLD BUY51900521005Target100,000
24/02/2022SILVER BUY66800673005Target75,000
25/02/2022GOLD SELL 50900507005Target100,000
25/02/2022SILVER SELL 64670641705Target75,000
× How can I help you?